خداوندا تو آگاهی

  • سراینده: ایوت
  • شعر: اسقف دهقانی تفتی
  • آهنگ: نینوس مقدس نیا