خداوندم ای منجیم

  • شعر: ژاکلین
  • آهنگ: ژاکلین