قلب‌های شکسته

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: اکرم
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان