آرامی دلهایی - Aramiye Delhayi

  • سراینده: آنت
  • شعر: م. ساده
  • آهنگ: روزبه نجارنژاد