سرودها

-
کلمات
MP3
موضوع
1
عجیب است
دعا‌
2
عشقی تازه
دعا‌
آنی‌ هوسپیان
3
از آسمان بریز
ژیلبرت هوسپیان
4
آزادم نما
سوریک سرکیسیان، آنی‌ هوسپیان
5
چه شیرین و دلپذیر
داریوش و ماریا
6
در حضور تو
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
7
در طی سفر
ژیلبرت هوسپیان
8
دوستت دارم ای عیسی
9
قاصدک ها
ژیلبرت هوسپیان و ایوت
10
هدیه نجات
11
عیسی تو را خواهم
مصطفی مارک
12
ستایش حرمت
ژیلبرت هوسپیان
13
جشن عظیمی است – شادی نماییم
ملودی یقنظر
14
کلمه حیات
ژیلبرت هوسپیان
15
خدای زنده
مصطفی مارک
16
محبت
ژیلبرت هوسپیان
17
محبتش
ژیلبرت هوسپیان
18
من آزادم
19
منجی من
ژیلبرت هوسپیان
20
نیایش
مصطفی مارک
21
روح القدس تو برترین
ژیلبرت هوسپیان و ملودی هوسپیان
22
ستایش
ژیلبرت هوسپیان و ملودی هوسپیان
23
شادانم
ژیلبرت هوسپیان
24
شاه جلال
25
تقدیمت کنم
ژیلبرت هوسپیان
26
سلطان زندگی ام باش
ژیلبرت هوسپیان
27
تشنه ام
ژیلبرت هوسپیان
28
چنانکه آهو
ژیلبرت هوسپیان
29
آرامی دلهایی
آنت
30
محتاجم من
ملودی هوسپیان
31
شکر بهرت
ملودی هوسپیان
32
اکنون در نور
ژیلبرت هوسپیان
33
عیسای ما
مصطفی مارک
34
ای مقدسین
ژیلبرت هوسپیان
35
کلامت
آنی‌ هوسپیان
36
بیا
ژیلبرت هوسپیان
37
بیایید با هم
ایوت
38
چه عظیم وعجیب
الین سرکیسیان
39
ای عیسی نزدم بیا
آنت
40
ای خداوند همیشه حاضر
آنی‌ هوسپیان
41
ای روح القدس
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
42
عیسی سرور و شاهم
ژیلبرت هوسپیان
43
خداوند از راه فیضش
ژیلبرت هوسپیان
44
خداوند عیسی
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
45
خداوندا تو آگاهی
ایوت
46
خداوندم قادر است
ژیلبرت هوسپیان
47
پناهگاهم تویی
48
پدر تو را بخشید
ژیلبرت هوسپیان
49
تو به یادم هستی
ژیلبرت هوسپیان
50
تو قدوسی، قدوس
ژاکلین
51
ای تمامی زمین
52
بیشتر
دریا
53
چه عظیمی
ادوارد و ژیلبرت هوسپیان
54
جلالت می دهیم
پرنی
55
در موکب ظفر مسیح
ایوت
56
می آیم
آندره هوسپیان
57
گر چه انجیر
58
هللویا تو خداوندی
59
حمد و جلال بر نام خداوند
ژیلبرت هوسپیان
60
روح القدس تازه کن
ژیلبرت هوسپیان
61
قدوس قدوس
داریوش و ماریا
62
چون روحش
ژیلبرت هوسپیان
63
تمام شد
آنی‌ هوسپیان
64
تولد يافت
65
تکميل کرد او
ژیلبرت هوسپیان
66
خواهم هر روز با تو راه روم
ژیلبرت هوسپیان
67
بشنو کلیسا
داریوش و ماریا
68
قدوس هستی خدایم
داریوش و ماریا
69
در این دنیای
سارا فرد و ژیلبرت هوسپیان
70
شادان هستیم
سارا فرد
71
صبحگاهان
داریوش و ماریا
72
در شب آخر
ژیلبرت هوسپیان
73
كلامی گو
ژیلبرت هوسپیان
74
مشتاقم که نزدت باشم
داریوش و ماریا
75
عمانوئیل- عیسی نامت چه زیبا
آنگینه
76
قوت و جلال
داریوش و ماریا
77
گوییم عیسی آمده
ژیلبرت هوسپیان
78
سخن بگو
ژیلبرت هوسپیان و ایوت
79
او می آید
ایوت
80
تو قدوسی
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
81
فیض عظیم مسیحا
منی‌
82
خداوندم ای منجیم
ژاکلین
83
وقت دعا
الین سرکیسیان
84
جلال دهم نامت را
ژیلبرت هوسپیان
85
جایگاه آرامش
ژیلبرت هوسپیان
86
تمجیدش کنید
منی‌
87
شبان جانم
88
شیدای شیدا
ژیلبرت هوسپیان
89
ای خداوند و شاهم
ژیلبرت هوسپیان
90
وقتی دل شکسته
الین سرکیسیان
91
خود را به کویَت میرسانم
92
شکرت کنیم
93
خدای من صخرهٔ من
94
چنین می گوید - حمد و ستایش
ژیلبرت هوسپیان
95
آزاد شدم - در قلب من
ژیلبرت هوسپیان
96
با هم گرد آییم
97
محبت خدا بس عظیم است
الین سرکیسیان
98
چون روح در پنطيکاست
ژیلبرت هوسپیان
99
خداوندم شاه شاهان است
100
خالق آسمان
101
آه ای شبان نیکو بیا
ژیلبرت هوسپیان
102
عظیم است خدا
داریوش و ماریا
103
بر افراز
104
برتر از شاھان
داریوش و ماریا
105
به نام مسیح
106
چه محبت و لطفی بود
107
چشمان قلبم را بگشا
ژیلبرت هوسپیان
108
چون آھو
داریوش و ماریا
109
چون طفلی کوچک
110
چون طفلی مضطرب
ژیلبرت هوسپیان
111
چون زنده است
ژیلبرت هوسپیان
112
در قصرھای او داخل شو
ژیلبرت هوسپیان
113
دل طاھر
114
در سکوت و در خلوت حضورت
ژیلبرت هوسپیان
115
امروز مسیح منجی بشر
ژیلبرت هوسپیان
116
اعتماد برعیسی نیکوست
ژیلبرت هوسپیان
117
ای عیسی منجیم
ژیلبرت هوسپیان
118
ای معبود من
ژیلبرت هوسپیان
119
ای مو منین شادی کنید
120
ای روح القدس مرا لمس فرما
الین سرکیسیان
121
فریادھای شادی و آزادی
122
قدوس و عظیمی
داریوش و ماریا
123
ھوشیانا
داریوش و ماریا
124
ایمان دارم
ژیلبرت هوسپیان
125
خوانیم خدای قدوس
ژیلبرت هوسپیان
126
خدا عظیمتر
داریوش و ماریا
127
خدا نیکوست - خدای متعال
پولینا
128
خداوند را ستاییم
ژیلبرت هوسپیان
129
خداوند راھی بھرم مھیا سازد
ژیلبرت هوسپیان
130
خداوند شبان من است
داریوش و ماریا
131
لباس عدالت
ژیلبرت هوسپیان
132
من ایستاده ام
ژیلبرت هوسپیان
133
مسیح می آید
134
منجی آسمانی
ژیلبرت هوسپیان
135
نان حیات ھستم
ژیلبرت هوسپیان
136
نزد سفره
داریوش
137
پسر خدا تو شایسته ای
ماریا
138
ای خداوند روح تو
139
سرایم
ژیلبرت هوسپیان
140
سرشار
141
ستاییم عیسی را او شایسته است - او قادر است
142
شفای توای پدر
ژیلبرت هوسپیان
143
شاه شاھان توئی
داریوش و ماریا
144
شکر بھر صلیبت
داریوش و ماریا
145
تو صدای ساز موجی
یوریک
146
زخمھایش
فردریک سرگیس
147
زنگھا
ژیلبرت هوسپیان
148
در آخوری پست
ژیلبرت هوسپیان
149
کبوتر آسمانی خدا
150
تو ستاره صبح
فردریک سرگیس
151
ابرھای تار
ژیلبرت هوسپیان
152
آه چه زیباست
ژیلبرت هوسپیان
153
آن صلیب
154
عظیمی عجیبی
دریا
155
الشدای
ژیلبرت هوسپیان
156
ای عشق بی ھمتای من
ژیلبرت هوسپیان
157
ای فرزندان نور
158
ای خداوند زکرم
159
گر از گناه آزادی می خواھی
160
هان چه دوست است
ژیلبرت هوسپیان
161
عیسی را بسرایید
ژیلبرت هوسپیان
162
عیسی تو را میپرستم
دریا
163
جلال و شکوه
ژیلبرت هوسپیان
164
خداوندم ای منجیم
165
محبوبم از آن من است
ژیلبرت هوسپیان
166
اوه ھللویاه
ژیلبرت هوسپیان
167
پشت در قلب توست
ژیلبرت هوسپیان
168
روح قدوس خدا
دریا
169
شاد شادم
170
شوقی عظیم
ژیلبرت هوسپیان
171
قلب‌های شکسته
ژوزف هوسپیان