ایمان دارم - Iman Daram

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: ژیلبرت هوسپیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان