ای خداوند تویی منشا حیات 2 -Ey Khodavand

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: شهید هایک هوسپیان