ای خداوند زکرم - Ey Khodavand Ze Karam

  • شعر: روژیار
  • آهنگ: روژیار