ای روح القدس مرا لمسر نما - Ey Rooholghodos Mara Lams Nama

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان