ای عیسی نزدم بیا - Ey Isa Nazdam Bia

  • سراینده: آنت
  • شعر: ادوارد هوسپیان