ای مقدسین - Ey Moghadasin

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: ورویر آوانسیان
  • آهنگ: ورویر آوانسیان