تسلیم دستهایت-Taslime Dasthayat

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی