خادم امین-Khademe Amin

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: مهران خدایی
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان