خداوندا تو آگاهی - Khodavanda To Agahi

  • سراینده: ایوت
  • شعر: اسقف دهقانی تفتی
  • آهنگ: نینوس مقدس نیا