خداوندم ای منجیم - Khodavandam Ey Monjiam

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: ژاکلین
  • آهنگ: ژاکلین