خداوندم ای منجیم - Khodavandam Ey Monjiyam

  • سراینده: ژاکلین
  • شعر: ژاکلین
  • آهنگ: ژاکلین