خداوند از راه فیضش - Khodavand Az Rahe Feyzash

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: هایک هوسپیان