خداوند عیسی - Khodavand Isa

  • سراینده: ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
  • شعر: هایک هوسپیان