خدای عظیم-Khodaye Azim

  • سراینده: شهید اسقف هایک هوسپیان