در این بیابان-Dar In Biaban

  • سراینده: پیمان مجتهدی
  • شعر: سعید میریعقوبی
  • آهنگ: سعید میریعقوبی