در این دنیای - Dar In Donyay

  • سراینده: سارا فرد و ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: هایک هوسپیان
  • آهنگ: هایک هوسپیان