در موکب ظفر مسیح - Dar Mokabe Zafar

  • سراینده: ایوت
  • شعر: هایک هوسپیان