دعای ربانی - Doaye Rabani

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: انجیل متی ۶ : ۹-۱۳
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان