راه صلیب-Rahe Salib

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی
  • آهنگ: کاوه رفیعی