روح قدوس خدا، روح تسلی - Roohe ghodoos

  • سراینده: عرفان حاتمی
  • شعر: عرفان حاتمی
  • آهنگ: عرفان حاتمی