ستاییم عیسی را او شایسته است - او قادر است - Setaeim Isa Ra-Oo Ghader Ast