شکر بھر صلیبت - Shokr Bahre Salib

  • سراینده: داریوش و ماریا