صلح ماندگار -Solhe Mandegar

  • سراینده: داریوش و ماریا
  • شعر: ساموئل
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان