عیسی تو را خواهم - Isa Tora Khaham

  • سراینده: مصطفی مارک
  • شعر: مصطفی مارک
  • آهنگ: مصطفی مارک