قلب من -Ghalbe Man

  • سراینده: سوریک سرکیسیان - ژوزف هوسپیان
  • شعر: م. ساده