ندایی در بیابان - Nedaei Dar Biaban

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: سعید میریعقوبی
  • آهنگ: سعید میریعقوبی