چه شیرین و دلپذیر - Che Shirin o Delpazir

  • سراینده: داریوش و ماریا
  • شعر: هرمز شریعت
  • آهنگ: فریبرز انصاری