چون طفلی کوچک - Chon Tefli Koochak

  • شعر: ژیلبرت هوسپیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان