یه کنده با سه تا میخ-Ye Konde Ba Seta Mikh

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: ایتان
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان