یکی هست -Yeki Hast

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: م. ساده
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان